Unsere Affiliate AGB

Comedes GmbH (zwana dalej "Comedes") prowadzi i zarządza programami współpracy w Internecie, za pośrednictwem których towary Comedes mogą być reklamowane za pomocą marketingu afiliacyjnego z nośnikami reklamowymi, takimi jak banery, dane produktów, linki tekstowe, wiadomości e-mail i filmy wideo lub w ramach marketingu w wyszukiwarkach (zwanego dalej "programem afiliacyjnym"). Partnerzy afiliacyjni integrują nośniki reklamowe na swoich stronach internetowych i/lub we własnych wiadomościach e-mail (zwanych dalej "przestrzenią reklamową"). Jeśli klient końcowy kliknie na nośnik reklamowy, jest on przekazywany na stronę internetową Comedes; jeśli umowa zostaje zawarta pomiędzy klientem końcowym przekazanym a Comedes w określonym oknie czasowym, Partner Afiliacyjny otrzymuje wcześniej ustaloną opłatę. Udział w programie partnerskim jest bezpłatny dla partnerów afiliacyjnych. Nie ma prawa do zatwierdzenia; nie można też wysuwać roszczeń wynikających z niedopuszczenia.

1. dostęp do programu partnerskiego

1.1 Aby wziąć udział w Programie Partnerskim, Partner Afiliacyjny musi prawidłowo zarejestrować się na odpowiedniej stronie internetowej Komediantów. Rejestracja jest otwarta dla osób fizycznych lub prawnych w wieku prawnym. Każdy partner partnerski musi posiadać krajowe konto bankowe. Comedes zastrzega sobie prawo do sprawdzenia danych partnera partnerskiego lub zlecenia ich sprawdzenia przez zlecone osoby trzecie. Rejestracja w programie partnerskim nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie.

1.2 Wypełniając w całości formularz rejestracyjny i akceptując niniejsze Ogólne Warunki Korzystania z Programu Partnerskiego, Partner Afiliacyjny składa ofertę zawarcia umowy o uczestnictwo w Programie Partnerskim zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Korzystania z Programu Partnerskiego. Comedes może zaakceptować ofertę wysyłając e-mail potwierdzający. Comedes zastrzega sobie jednak prawo do odmowy przyjęcia oferty bez podania przyczyny; w takim przypadku dane przekazane wraz z formularzem rejestracyjnym zostaną niezwłocznie usunięte.

1.3 Po kliknięciu na link aktywacyjny w e-mailu potwierdzającym i wprowadzeniu danych dostępu, program partnerski może zostać wykorzystany przez partnera partnerskiego. W obszarze dla zarejestrowanych partnerów afiliacyjnych (dalej "obszar partnerski") partner afiliacyjny otrzymuje przegląd programu partnerskiego oraz może sprawdzić i zmienić dane osobowe i informacje.

2) przedmiot zamówienia

2.1 Program Partnerski jest obsługiwany i administrowany przez Comedes.

2.2 Partnerzy afiliacyjni umieszczają nośniki reklamowe na swojej powierzchni reklamowej. Jeśli osoba trzecia, np. klient końcowy, kliknie na nośnik reklamowy, a to z kolei prowadzi do bardziej szczegółowej transakcji biznesowej z Comedes w ramach programu partnerskiego, partner partnerski Comedes otrzymuje od Comedes opłatę za udostępnienie powierzchni reklamowej i udane skierowanie klientów końcowych do Comedes. Transakcje biznesowe w tym sensie są wyłącznie działaniami, które dają podstawę do roszczenia o wynagrodzenie. W zależności od programu partnerskiego, transakcja handlowa może - oprócz zakupu towarów lub korzystania z usług (zwanych dalej "zakupem") - obejmować również kliknięcie lub wyświetlenie nośnika reklamowego, rejestrację na stronie internetowej, zamówienie biuletynu informacyjnego, wysłanie wiadomości e-mail lub połączenie tych środków. Transakcje, za które przysługuje wynagrodzenie, są określone bardziej szczegółowo w opisach poszczególnych programów partnerskich.

2.3 Comedes monitoruje i rejestruje wszystkie transakcje biznesowe, udostępnia partnerowi afiliacyjnemu przegląd tych transakcji i faktur. Do celów oceny kwestii, czy transakcja handlowa została zawarta na podstawie umowy o pośrednictwo oraz oceny wynikającego z niej wynagrodzenia, miarodajne są jedynie dane protokołu Comedes.

2.4 W obszarze partnerskim Partner Afiliacyjny może kontrolować swoje działania reklamowe, a w szczególności wybierać nośniki reklamowe i integrować je z przestrzenią reklamową. Rodzaj i zakres dostępnych funkcji zależy od projektu obszaru partnerskiego. Comedes usunie usterki lub usterki tak szybko, jak to możliwe, o ile jest to rzeczywiście możliwe i szczególnie uzasadnione względami ekonomicznymi i prawnymi, a upośledzenia są nie tylko nieistotne.

2.5 Prace konserwacyjne i aktualizacje mogą spowodować, że poszczególne funkcje będą tymczasowo niedostępne. W wyniku ulepszeń, rozszerzeń lub zmian w programie partnerskim i obszarze partnerskim, funkcje lub inne części usługi mogą zostać częściowo lub całkowicie przerwane, chyba że doprowadzi to do istotnej transformacji usług Comedes. Comedes ma prawo do zmiany usługi, w szczególności jeśli zmiana jest zwyczajowa w branży lub jeśli zmiana sytuacji prawnej skutkuje obowiązkiem w tym zakresie.

2.6 Jeżeli powierzchnia reklamowa podana podczas rejestracji nie odpowiada faktycznie wykorzystanej powierzchni reklamowej, Comedes ma prawo zablokować rachunek partnera afiliacyjnego. To samo dotyczy sytuacji, gdy zarejestrowana strona internetowa Partnera Afilianta (a) jest w trakcie budowy lub modyfikacji i dlatego nie udostępnia żadnych treści ("W budowie"), (b) jest wadliwa (np. ma poważne błędy w wyświetlaniu lub problemy funkcjonalne), (c) Comedes nie zezwala na nieautoryzowaną kontrolę treści (np. jest całkowicie chroniona hasłem), (d) automatycznie przekierowuje odwiedzających na inne strony internetowe (").Redirect") i/lub (e) działa jako społeczność konsumencka lub jest zaprojektowany w stylu społeczności konsumenckiej lub zakupowej, aby dzielić się prowizją uzyskaną w ramach Programu Partnerskiego ze stronami trzecimi, w szczególności z zarejestrowanymi uczestnikami Usługi. Postanowienia punktu 5.2 niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania mają zastosowanie do konsekwencji takiego zablokowania.

2.7 Uczestnicząc w konkretnym programie partnerskim, Partner Afiliacyjny akceptuje również wszelkie dodatkowe, specyficzne dla programu warunki uczestnictwa, które mogą być wyświetlane podczas rejestracji. Będą one również częścią kontraktu z Comedes.

3. zobowiązania partnera afiliacyjnego

3.1 Obowiązki podczas rejestracji: Partner Afiliacyjny gwarantuje, że dane wymagane podczas rejestracji zostały przez niego podane zgodnie z prawdą i w całości. Przedsiębiorcy podlegający podatkowi obrotowemu ujawniają przy rejestracji swój numer podatkowy wydany przez urząd skarbowy lub numer identyfikacji podatkowej obrotu wydany przez Centralny Federalny Urząd Skarbowy (Bundeszentralamt für Steuern) lub odpowiedni organ zagraniczny dla Comedes. Jeżeli dane podane podczas rejestracji ulegną zmianie w późniejszym terminie, Partner Afiliacyjny zaktualizuje odpowiednie dane w strefie partnerskiej. Ponadto Partner Afiliacyjny zobowiązuje się traktować wybrane podczas rejestracji dane dostępowe (adres e-mail i hasło) jako poufne, nie ujawniać ich osobom trzecim i przechowywać je w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Partner Afiliacyjny nie może również zezwolić osobom trzecim na korzystanie z obszaru partnerskiego poprzez swoje dane dostępowe. Jeśli partner afiliacyjny podejrzewa lub wie, że osoby trzecie znają jego dane dostępowe, partner afiliacyjny musi niezwłocznie poinformować Comedes na piśmie lub pocztą elektroniczną na adres info@comedes.de z tematem "Dane dostępu do programu afiliacyjnego". Jeśli powierzchnia reklamowa określona podczas rejestracji dla danego programu partnerskiego nie odpowiada powierzchni reklamowej faktycznie wykorzystywanej przez partnera partnerskiego, Comedes może natychmiast zablokować odpowiednie konto partnera partnerskiego. Dalsza procedura zależy od sekcji 5.2.

3.2 Obowiązki dotyczące umieszczania reklam na powierzchni reklamowej: Partner Afiliacyjny gwarantuje, że posiada wszelkie prawa do i/lub do wprowadzania do obrotu powierzchni reklamowej niezbędnej do uczestnictwa w Programie Partnerskim. Wraz z rejestracją oraz integracją odpowiedniej reklamy na powierzchni reklamowej Partner Afiliacyjny gwarantuje, że powierzchnia reklamowa, w tym wszystkie treści niepochodzące od Comedes, nie narusza żadnych praw osób trzecich (w szczególności praw autorskich, praw do znaków towarowych, praw osobistych lub porównywalnych praw) oraz nie narusza żadnych innych przepisów ustawowych (w szczególności prawa konkurencji) i nie ma charakteru, który zagraża państwu, jest rasistowski, gloryfikuje przemoc, pornograficzny lub zagraża młodzieży lub nie może być publicznie udostępniony z innych powodów; Comedes jest uprawniony do odpowiedniej oceny. Ilekroć partner wysyła wiadomości e-mail z reklamą w ramach Programu Partnerskiego, powinien przestrzegać przepisów prawnych dotyczących wysyłania niezamówionej reklamy elektronicznej; zgodnie z tymi przepisami niezamówione wysyłanie wiadomości e-mail z treścią reklamową jest z reguły niedozwolone, a zgodę wszystkich odbiorców należy uzyskać przed wysłaniem wiadomości e-mail. Partner Afiliacyjny zwalnia Comedes na pierwsze żądanie z wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia powyższych zasad. Comedes ma prawo do natychmiastowego zablokowania konta partnera partnerskiego, jeśli powierzchnia reklamowa określona we wniosku dla danego programu partnerskiego nie odpowiada powierzchni reklamowej faktycznie wykorzystanej. Dalsza procedura zależy od sekcji 5.2.

3.3 Zakaz ingerencji technicznych w Program Partnerski: Partner Afiliacyjny powstrzyma się od wszelkiego rodzaju ataków elektronicznych na Program Partnerski. Obejmują one w szczególności próby przezwyciężenia, obejścia lub wyłączenia w inny sposób mechanizmów bezpieczeństwa Programu Partnerskiego, wykorzystanie programów komputerowych do automatycznego odczytywania danych, wykorzystanie i/lub dystrybucję wirusów, robaków, koni trojańskich, ataki z użyciem brutalnej siły, spam lub wykorzystanie linków, programów lub procedur, które mogłyby uszkodzić Program Partnerski, komedie lub innych uczestników Programu Partnerskiego.

4. wynagrodzenie partnera afiliacyjnego

4.1 Partner Afiliacyjny otrzymuje od Comedes opłatę związaną z wynikami zgodnie z poniższymi postanowieniami. Wymagania kwalifikacyjne i wysokość wynagrodzenia zależą od danego programu. Comedes może zmienić warunki programu w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość; nie ma żadnych roszczeń partnera afiliacyjnego do realizacji lub kontynuacji programu w ogóle lub na określonych warunkach. Warunki programów można wywołać w obszarze partnerskim. Oprócz wynagrodzenia związanego z wynikami ustalonego dla programów, nie przysługuje prawo do innych płatności, w szczególności nie przysługuje zwrot wydatków lub kosztów jakiegokolwiek rodzaju.

4.2 Prawo do wypłaty wynagrodzenia związanego z wykonywaniem pracy przysługuje wyłącznie na następujących warunkach: (a) Działalność reklamowa Partnera Afiliacyjnego doprowadziła do zawarcia transakcji biznesowej z Comedes przez klienta końcowego. (b) Transakcja ta została zarejestrowana przez Comedes i potwierdzona przez Comedes. (c) Nie występuje przypadek nadużycia w rozumieniu punktu 5 niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania; jeśli Comedes udowodni, że przynajmniej uzasadnia pilne podejrzenie nadużycia, Partner Afiliacyjny ma prawo do odpowiednich prowizji tylko wtedy, gdy udowodni, że nie doszło do nadużycia. (d) Klient końcowy zapłacił Comedes pełną cenę i nie skorzystał z przysługującego mu ustawowego prawa do odstąpienia od umowy.

4.3 Comedes zakłada dla partnera afiliacyjnego rachunek, za pośrednictwem którego dokonywana jest wypłata wynagrodzenia. Rozliczenie odbywa się w procedurze noty uznaniowej; zamiast faktury Comedes uznaje odpowiednie wynagrodzenie na rachunek partnera afiliacyjnego. Kredyty na rachunku partnera afiliacyjnego nie podlegają oprocentowaniu. W przypadku osiągnięcia minimalnej kwoty wypłaty w wysokości 50,00 EUR, na początku następnego miesiąca zostanie wygenerowany odpowiedni elektroniczny dowód wpłaty, partner afiliacyjny zostanie poinformowany pocztą elektroniczną, a kwota zostanie wpłacona bezpłatnie na rachunek bankowy wskazany przez partnera afiliacyjnego po zwolnieniu noty kredytowej. W przypadku, gdy nie jest dostępny rachunek bankowy niemiecki ani rachunek bankowy z IBAN/BIC, płatność jest bezpłatna tylko z salda kredytowego w wysokości 250,00 EUR; niższe salda kredytowe są wypłacane wyłącznie na wyraźne żądanie partnera afiliacyjnego za rozliczeniem odpowiednich opłat bankowych, które są potrącane z salda kredytowego przed dokonaniem płatności.

4.4 Wypłata salda kredytowego poniżej minimalnej kwoty płatności 50,00 EUR lub 250,00 EUR w przypadku rachunku nieposiadającego identyfikatora IBAN/BIC jest możliwa po potrąceniu faktycznie poniesionych opłat bankowych w wysokości 5,00 EUR lub w przypadku rachunku nieposiadającego identyfikatora IBAN/BIC, o ile kwota ta przekracza 5,00 EUR. Wypłata salda kredytowego poniżej minimalnej kwoty płatności 50,00 EUR lub 250,00 EUR w przypadku rachunku nieposiadającego IBAN/BIC jest możliwa po potrąceniu rzeczywistych opłat bankowych. Opłaty są potrącane z kwoty do zapłaty.

4.5 Comedes może brać pod uwagę jedynie noty kredytowe, które zostały wydane w terminie. Jeżeli na koniec miesiąca nie osiągnięto minimalnej kwoty wypłaty lub nie zwolniono kuponu kredytowego, kredyt zostaje przeniesiony na następny miesiąc i pozostaje na rachunku partnera afiliacyjnego.

4.6 Roszczenia odszkodowawcze wygasają w ciągu trzech lat, począwszy od końca roku, w którym zostały zaksięgowane na rachunku partnera afiliacyjnego.

5. nadużywanie programu partnerskiego

5.1 Nadużycie Programu Partnerskiego w formie generowania transakcji biznesowych przy użyciu nieuczciwych metod lub niewłaściwych środków, które naruszają obowiązujące prawo, niniejsze Warunki Korzystania z Programu Partnerskiego, wszelkie dodatkowe warunki udziału w Programie Partnerskim i/lub zasadę Programu Partnerskiego jest zabronione, w tym próby takiego nadużycia. W szczególności Partner Afiliacyjny nie może próbować wygenerować roszczenia o wynagrodzenie poprzez (a) podrabianie transakcji handlowych, które nie miały miejsca, np. poprzez nieuprawnione ujawnienie danych osób trzecich lub ujawnienie fałszywych lub nieistniejących danych przy zamawianiu towarów i/lub usług lub rejestracji online, zarówno we własnym zakresie, jak i z pomocą osób trzecich, z wykorzystaniem materiałów reklamowych lub pomocy technicznych dostarczonych mu w ramach Programu Partnerskiego; (b) używa form reklamy, które pozwalają na logowanie przez Comedes, ale nie wyświetlają nośnika reklamowego w określonej formie i/lub rozmiarze, lub nie są wyczuwalne lub nie wyświetlają nośnika reklamowego w określonej formie i/lub rozmiarze; (c) bez zgody odpowiedniej upoważnionej strony używa terminów, które są prawnie chronione dla Comedes lub osób trzecich, w szczególności na mocy prawa o znakach towarowych, na przykład w formie użycia w wyszukiwarkach, w reklamach lub w reklamie przestrzeni reklamowej.

5.2 Każde nadużycie uprawnia Comedes do natychmiastowego zablokowania rachunku danego partnera afiliacyjnego. Zainteresowany partner afiliacyjny może wnieść sprzeciw w formie pisemnej w ciągu jednego miesiąca od daty zablokowania w celu wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy. W przypadku braku możliwości wyjaśnienia faktów na korzyść partnera afiliacyjnego, Comedes ma prawo do rozwiązania umowy z partnerem afiliacyjnym. W przypadku wypowiedzenia, stosunek umowny zostanie uregulowany zgodnie z punktem 6 niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania. Partner Afiliacyjny nie ma prawa do wynagrodzenia za nadużycia w transakcjach handlowych.

5.3 Partner afiliacyjny zobowiązuje się do zapłacenia kary umownej, która zostanie ustalona przez Comedes według własnego uznania za każde zawinione naruszenie postanowień umowy oraz do rozpatrzenia przez sąd na żądanie partnera afiliacyjnego w przypadku sporu. Kara umowna wynosi maksymalnie równowartość dostępnego salda kredytowego potwierdzonego na rachunku partnerskim w momencie blokady.

5.4 Comedes wyraźnie zastrzega sobie prawo do podjęcia dalszych działań prawnych w przypadku istotnego naruszenia umowy. Jeśli Comedes jest prawnie wymagane przez osoby trzecie z powodu naruszenia umowy przez Partnera Afiliacyjnego, Comedes jest uprawniony do żądania od Partnera Afiliacyjnego zapłaty wszystkich kosztów i wydatków poniesionych przez Comedes z powodu naruszenia umowy, w tym odszkodowania lub zwrotu wydatków osobom trzecim w celu obrony przed roszczeniami osób trzecich oraz innych szkód, w tym wszelkich prawników i opłat rzeczników patentowych.

6. czas trwania umowy i rozwiązanie umowy

6.1 Umowa o uczestnictwo w programie partnerskim zostaje zawarta na czas nieokreślony.

6.2 Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w dowolnym momencie bez konieczności pisemnego powiadomienia drugiej strony. Transakcje handlowe, które zostały zawarte za pośrednictwem powierzchni reklamowej do czasu wypowiedzenia, będą przetwarzane po otrzymaniu wypowiedzenia zgodnie z postanowieniami punktu 4 niniejszych Ogólnych Warunków Korzystania z Serwisu. Pozostałe saldo kredytowe partnera afiliacyjnego zostanie wypłacone partnerowi afiliacyjnemu w momencie rozwiązania umowy za ryczałtową opłatę manipulacyjną w wysokości 5,00 EUR. Jeżeli saldo kredytowe w momencie rozwiązania umowy wynosi 5,00 EUR lub mniej, nie dokonuje się płatności i nie przysługuje roszczenie o płatność. Jeżeli Partner Afiliacyjny prowadzi rachunek nieposiadający identyfikatora IBAN/BIC, opłata manipulacyjna wynosi 20,00 EUR, a kredyty w wysokości 20,00 EUR lub mniej nie zostaną wypłacone. Jeżeli Partner Afiliacyjny został rozwiązany z powodu nadużycia zgodnie z punktem 5, kara umowna zgodnie z punktem 5.3 zostanie odjęta od salda kredytowego i zatrzymana.

6.3 W przypadku, gdy prowizja nie została zaksięgowana na rachunku partnera afiliacyjnego przez okres sześciu miesięcy po rejestracji lub gdy partner afiliacyjny zawiera mniej niż pięć transakcji miesięcznie, Comedes jest uprawniony do zamknięcia danego rachunku partnera afiliacyjnego i usunięcia jego rejestracji. Możliwa jest nowa rejestracja.

7) prawa do korzystania z funkcji i treści

7.1 Program Partnerski oraz wszystkie jego funkcje i treści mogą być chronione prawem autorskim, patentem, wzorem użytkowym i prawem konkurencji. Comedes przyznaje partnerowi afiliacyjnemu w przyszłości swobodnie odwołalne, niewyłączne, niezbywalne i niepodlegające sublicencjonowaniu prawo do korzystania z funkcji i treści udostępnionych w ramach programu partnerskiego wyłącznie w ramach udziału w programie afiliacyjnym, zgodnie z ogólnymi przepisami prawa i w sposób przewidziany przez program afiliacyjny i obszar partnerski. Po rozwiązaniu niniejszej umowy, z jakiegokolwiek powodu, wyżej wymienione prawa użytkowania wygasają automatycznie, bez konieczności składania wyjaśnień lub oddzielnego powiadomienia. Partner Afiliacyjny nie otrzymuje żadnych innych praw użytkowania. W szczególności Partner Afiliacyjny nie jest uprawniony do przekazywania udostępnionych mu funkcji i/lub zawartych w nich danych w całości lub w części osobom trzecim, ani do umożliwienia osobom trzecim dostępu do nich, ich modyfikacji lub przetwarzania w inny sposób, przekazywania ich do innych form dzieł lub wykorzystywania ich do tworzenia własnych lub obcych funkcji lub usług.

7.2 Materiały reklamowe, które Comedes udostępnia partnerowi afiliacyjnemu i których teksty źródłowe nie mogą być optycznie, merytorycznie lub technicznie zmienione lub w inny sposób edytowane bez uprzedniej zgody Comedes.

8. ochrona danych i poufność danych

Comedes jest uprawniony do gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych partnera afiliacyjnego w trakcie rejestracji partnera afiliacyjnego i realizacji programu partnerskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, o ile jest to konieczne w kontekście udziału partnera afiliacyjnego w programie afiliacyjnym. Comedes jest uprawniony do wykorzystania zebranych i przechowywanych danych w celu skontaktowania się z partnerem partnerskim w związku z udziałem w programie partnerskim, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych partnera afiliacyjnego do innych celów niż wymienione powyżej odbywa się wyłącznie na podstawie wyraźnie udzielonej zgody partnera afiliacyjnego lub przepisu prawa, który zezwala Comedes na takie wykorzystanie. Partner Afiliacyjny jest uprawniony do uzyskania informacji o danych przechowywanych przez Comedes za pośrednictwem ogólnie ogłoszonych opcji kontaktowych lub za pośrednictwem adresu e-mail info@comedes.de Po zakończeniu udziału Partnera Afilianta w Programie Partnerskim, zapisany przy rejestracji zostanie całkowicie usunięty po upływie ustawowych okresów przechowywania danych. Informacje i dane uzyskane w ramach udziału w programie partnerskim mogą być wykorzystywane wyłącznie w związku z korzystaniem z programu partnerskiego. Jakiekolwiek ujawnienie osobom trzecim i jakiekolwiek wykorzystanie do innych celów jest zabronione.

9. odpowiedzialność i ograniczenie odpowiedzialności

Comedes nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych osób trzecich, za szkody lub inne zakłócenia wynikające z wadliwości lub niekompatybilności oprogramowania lub sprzętu partnera afiliacyjnego, ani za szkody wynikające z braku dostępności lub nieprawidłowego działania Internetu. W przeciwnym razie Comedes odpowiada, niezależnie od przyczyny prawnej, tylko w przypadku działania umyślnego i rażącego niedbalstwa przedstawiciela prawnego lub innego zastępcy i tylko w przypadku zawinionego naruszenia istotnego zobowiązania umownego (tzw. zobowiązania kardynalnego). W przypadku strat finansowych i szkód majątkowych odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości typowo przewidywalnej szkody. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadkach obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej, w szczególności zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt, w przypadku przejęcia gwarancji oraz w przypadku zawinionego uszkodzenia życia, ciała i zdrowia. Jeśli szkody Comedes wynikają z naruszenia praw osób trzecich przez partnera afiliacyjnego w związku z programem afiliacyjnym, Comedes partner afiliacyjny jest zobowiązany do naprawienia tych szkód na pierwsze żądanie.

10 Zmiany Ogólnych Warunków Użytkowania

Comedes zastrzega sobie prawo do zmiany mniej istotnych postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Korzystania dla Partnerów Afiliacyjnych w dowolnym czasie i bez podania przyczyn, pod warunkiem, że taka zmiana nie doprowadzi do reorganizacji struktury umowy jako całości. Comedes powiadomi Partnera Afiliacyjnego o zmienionych zasadach i warunkach za pośrednictwem poczty elektronicznej co najmniej dwa tygodnie przed ich wejściem w życie. Jeżeli Partner Afiliacyjny nie zgłosi zastrzeżeń co do ważności zmienionych OWH Partnera Afiliacyjnego w ciągu czterech tygodni od otrzymania wiadomości e-mail w formie tekstowej, zmienione warunki uznaje się za zaakceptowane. Comedes oddzielnie wskaże możliwość sprzeciwu i znaczenie czterotygodniowego okresu. Jeżeli Partner Afiliacyjny sprzeciwia się obowiązywaniu nowych Ogólnych Warunków Użytkowania, wniosek Comedes o zmianę uważa się za odrzucony. Umowa jest następnie kontynuowana bez proponowanej zmiany; niezależnie od tego obie strony mają prawo do rozwiązania umowy.

11. przepisy końcowe

11.1 Aby móc korzystać z Programu Partnerskiego i jego funkcji, konieczne jest korzystanie z pewnych systemów technicznych, takich jak urządzenia końcowe, oprogramowanie, ścieżki transmisyjne, usługi telekomunikacyjne i inne usługi świadczone przez osoby trzecie, które mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami dla Partnera Afilianta. Comedes nie dostarcza takich urządzeń końcowych, programów komputerowych, ścieżek transmisyjnych, usług telekomunikacyjnych i innych usług i dlatego nie ponosi żadnej odpowiedzialności za usługi świadczone przez osoby trzecie.

11.2 Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy mogą być przeniesione lub sublicencjonowane na osoby trzecie wyłącznie za zgodą Comedes.

11.3 Niniejsza Umowa nie upoważnia żadnej ze stron do składania prawnie wiążących oświadczeń lub w inny sposób wiąże lub reprezentuje drugą stronę lub obie strony razem.

11.4 Stosunek umowny i niniejsze ogólne warunki użytkowania podlegają wyłącznie prawu Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem międzynarodowego prawa prywatnego oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

11.5 Jeżeli Partner Afiliacyjny jest w pełni wykwalifikowanym handlowcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego, lub jeżeli Partner Afiliacyjny nie ma stałego miejsca zamieszkania w Niemczech, lub jeżeli miejsce stałego pobytu Partnera Afiliacyjnego zostało przeniesione za granicę po wejściu w życie niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania, miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce zamieszkania Partnera Afiliackiego nie jest w chwili wniesienia pozwu znane, sądem właściwym dla siedziby Partnera Afiliackiego jest sąd właściwy miejscowo.

11.6 Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania są nieważne lub niewykonalne w całości lub w części, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień. Nieważne postanowienie uważa się za zastąpione ważnym postanowieniem, które jest najbliższe znaczeniu i celowi nieważnego postanowienia z ekonomicznego punktu widzenia; ma to zastosowanie w przypadku luki prawnej.